Om grundejerforeningen

Grundejerforeningens område består af 143 huse fordelt på fire vænger:
Havremarken, Rugmarken, Majsmarken & Græsmarken
5260 Odense S.
 Vængerne er bebygget i 1985-86 efter en udstykning fra Dalum Landbrugsskole og foreningen er stiftet i 1987
  
Formål
At varetage medlemmernes fælles grundinteresser.
Dog ikke antenneforeningsinteresser.
At vedligeholde foreningens grønne områder.
At vedligeholde og forny interne boligveje og fortove.
At vedligeholde "den store legeplads", så den som minimum opfylder sikkerhedsmæssige krav.
Men ikke de mindre vængelegepladser, som vedligeholdes af de tilknyttede vængebeboer.
At afholde den årlige "Mark Cup" i juni, som er en "miniolympiade" markerne imellem tilsat social samvær.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
.Oversigtskort

Nyt fra grundejerforeningen

 Nyt fra bestyrelsen pr. 20.2.2018:
Årets generalforsamling den 20. marts kl. 19.00 på Dalum Landbrugsskole (følg skiltene)
 
Vigtige datoer i 2018 er:
Fælles Oprydningsdag lørdag den 14. april 2018
Markcup lørdag den 9. juni 2018 
 
Orienterig om Landbrugsvej lukning 
Afgørelse pr. 19.1.2018: 
Som bekendt indsendte Grundejerforeningen, sammen med en række andre aktører omkring Landbrugsvej, en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Odense Kommunes ulovlige lukning af Landbrugsvej.
Nævnet har nu behandlet sagen og desværre fik vi ikke medhold.
Aktionsgruppen ønsker ikke at forfølge sagen ved et retligt søgsmål, hvilket Gundejerforeningens bestyrelse fuldt og helt bakker op omkring.
Sagen er således afsluttet fra vore side.     Afgørelsen kan læses her
 
 
 
 
Claus Jørgensen